اگر جز آن دسته از افرادی هستید که منتظر تماس های مهم و حیاتی در طول سفر هستید اما به دلیل تمام شدن شارژ گوشی تان، نمی توانید این تماس